22/03/16

הארכת ההכרה בתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי (ז'-י') של מכללת יעקב הרצוג (גוש עציון), בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש ומתן הסמכה למכללת הרצוג (ירושלים) להעניק את התואר

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.03.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון, ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית לענייני חינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים מישיבתה ביום כ"ג טבת תשע"ו ( 12.1.16), ומחליטה כלהלן:

  1. להכיר בתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי (ז'-י') של מכללת יעקב הרצוג (גוש עציון), בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.
  2. להסמיך את מכללת הרצוג (ירושלים) להעניק את התואר בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי (ז'-י').