20/05/15

הארכת ההכרה הזמנית במכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום 20.5.15 דנה ות"ת בנושא הארכת הכרה למכללה האקדמית גליל מערבי והיא מחליטה להמליץ למל"ג כדלהלן:

  1. אין מניעה מן ההיבט התקציבי, להאריך את ההכרה הזמנית בשלוש שנים למוסד.
  2. אין מניעה מן ההיבט המשפטי, להאריך את ההכרה הזמנית בשלוש שנים למוסד בכפוף לקבלת התחייבות המוסד לביצוע התיקון הנדרש בתקנון.
  3. לאור הנתונים שהתקבלו במישור העסקת הסגל ממליצה ות"ת למל"ג על הארכת ההכרה הזמנית לתקופה של שלוש שנים, כאשר לקראת תום תשע"ו תגיש המכללה האקדמית גליל מערבי דיווח, ותיבחן עמידת המכללה בכל החלטות והנחיות מל"ג וות"ת ובפרט תיקון חריגות ההעסקה.