28/10/14

הארכת ההכרה הזמנית במרכז האקדמי כרמל

 

  1. לאור המתווה שהוגש ע"י המרכז האקדמי כרמל בהתאם לסעיף 2 בהחלטת ות"ת מיום 17.9.2014 , מחליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי ואת המלצת ות"ת האמורה ולהאריך את ההכרה הזמנית של המרכז האקדמי כרמל, ללא רישום סטודנטים חדשים,  עד ליום31.1.2015 , וזאת לצורך השלמת עמידת המוסד בכלל התנאים ותיקון הליקויים, כלהלן:

א.         ביטול זכויות החתימה של מר אבי ביתן והודעה על כך  לכל הגורמים הרלוונטיים, בפרט בנקים וספקים גדולים,  עם העתק למל"ג/ות"ת;

ב.         הבטחת אי מעורבותו של מר אבי ביתן בהחלטות לגבי פעילותו השוטפת של המוסד,  ובכלל זה הפסקת השתתפותו הקבועה בישיבות הדירקטוריון וועדת הביקורת של המוסד;

ג.          הפסקת מעורבות בעלי התפקידים במרכז ללימודים האקדמיים באור יהודה בניהול של המרכז האקדמי כרמל;

ד.         כינוס דירקטוריון המוסד באופן תכוף לדיון והחלטה בנעשה במוסד וביצוע מעקב מסודר, לרבות עריכת פרוטוקול מפורט לישיבות.  חומרים נלווים לצורך דיון והחלטה ישלחו לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד לפני כל ישיבה.  כל הפרוטוקולים והחומרים הנלווים יתויקו ויישמרו בתיק ייעודי לכך;

ה.         הסדרת נוהל מסודר לטיפול בבקשות למתן הנחות פרטניות תוך כדי הקפדה על אי מעורבות נושאי משרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה בתהליך.

ו.          הערכה מחדש של הסכם השכירות עבור מבנה ברחוב הנמל 16  מחדש תוך התחשבות בעובדה שבעל הנכס נהנה גם הוא מעליית השווי הכלכלי של המבנה.

ז.          העברה לביקורת של כל החומר הרלוונטי לשכירות המבנים ברחוב הנמל 16  וברחוב הנמל32  כולל תחשיבים לקביעת דמי השכירות וכל חומר נוסף שיאפשר לביקורת לאמת את סבירות ונכונות הסכומים.

ח.         תיקון הסכם ההלוואה מול חברת  ש.א.א.:

  1. ניסוח מחדש של סעיפים המתייחסים להגבלה בנושא תשלום מתוך תזרים מזומנים חיובי;
  2. הבהרה כי החזר הלוואה יבוצע מתזרים מזומנים חיובי נכון לסוף שנה ומבלי שהמוסד ייכנס לגרעון;
  3. הדגשת סוג הפעילות אותה חברת ש.א.א. מתחייבת לממן (האם פעילות שוטפת נכללת בהסכם);
  4. ביטול ההסכמים הישנים.

ט.         הסדרת מנגנון בקרה ניהולי להבטחת ביצוע החזר ההלוואה לחברת ש.א.א. מתוך תזרים מזומנים חיובי בלבד שלא יכניס את המוסד לגרעון, בהתאם לאמור בסעיף ח לעיל.

  1. על הדירקטוריון להידרש לדיון ובחינת שיתוף הפעולה בין המוסד למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, סבירותו וכדאיותו הכלכלית לרבות בחינת חלופות לקבלת שירותים באופן יעיל וחסכוני באמצעות נותני שירותים אחרים.   ככל שיוחלט על המשך שיתוף הפעולה עם המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה,  המוסד יבצע בחינת אומדן השתתפותו בעלויות אחת לשנה ובמידה וקיימים פערים לטובת/לרעת המוסד,  ירשום פקודה מתקנת לרישום נאות של העלויות והיתרה ההדדית בין המוסדות.
  2. רואה החשבון של מל"ג/ות"ת יבצע מעקב אחר תיקון הליקויים בהתאם למתווה המאושר,  וידווח אחת לחודשיים למל"ג/ות"ת על ההתקדמות.
  3. יובהר כי אי תיקון הליקויים על ידי המוסד בהתאם למתווה שיאושר עלול להוביל לסנקציות, לרבות החלטה על הקפאת רישום סטודנטים לשנה א', ועד כדי החלטה שלא להאריך את ההכרה במוסד.
    כמו כן, בחצי שנה זו יוקפאו בדיקה ואישור על ידי מל"ג/ות"ת לתוכניות חדשות של המוסד (הוועדות האקדמיות שהחלו ימשיכו בעבודתן, אך המלצותיהן לא יובאו לדיון).