20/01/15

הארכת ההכרה הזמנית למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

לאור הדיווח לות"ת של הצוות המקצועי אשר לווה על ידי רו"ח חיצוני, לפיו המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה עשה כברת דרך בביצוע פעולות לתיקון הליקויים והצהיר על כוונתו לתקן את כל הליקויים לשביעות רצונה המלאה של ות"ת,  החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה (20.1.2015)  לאמץ את המלצת ועדת המשנה להסמכה הכרה ורישוי מיום 20.1.2015 ואת המלצת ות"ת מיום 14.1.2015, כלהלן:

  1. להאריך את ההכרה הזמנית במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה עד לסוף שנה"ל תשע"ו (30.9.2016), זאת על מנת לאפשר למוסד לתקן את כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח הביקורת ולאפשר לות"ת לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים ולוודא יישומם לאורך זמן.
  2. להסיר את ההקפאה על בדיקה ואישור של תוכניות לימודים חדשות  ולאפשר למוסד לחדש את רישום הסטודנטים לתוכניות השונות שהוא מקיים.
  3. לבקש מרואה החשבון מטעם ות"ת לעקוב באופן שוטף אחר תיקון הליקויים. רואה החשבון יגיש לות"ת דו"ח ביניים ביוני 2015 ובהתאם לכך יוחלט על המשך המעקב.
  4. עד סוף שנה"ל תשע"ה (יוני 2015), המוסד יתקן את חריגות העסקה של הסגל האקדמי הבכיר המלמד בהיקף גבוה מעבר למשרתם במרכז ללימודים אקדמיים  אור יהודה על פי הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה.