18/06/19

הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים, עד יוני 2022, למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ובהמלצת ות"ת בנושא שבנדון.
בפני המל"ג עמד דו"ח ועדת ההכרה בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד, המלצת ות"ת הנשענת על חוות דעת אגף התקציבים, חוות דעת הלשכה המשפטית, חוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת וכן המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 21.5.2019 בעניין כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד.
כמו כן, היא עודכנה כי התקיימה ביקורת במוסד אשר עומדת לפני סיום וכי דו"ח הביקורת יובא בפני ות"ת באחת מישיבותיה הקרובות.
לאחר שדנה בנושא החליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ואת המלצת ות"ת והחליטה כלהלן:
א. להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית צפת לתקופה נוספת של שלוש שנים (עד יוני 2022).
ב. להודות לוועדה להכרה בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד על עבודתה.
ג. בהתאם לאמור בדו"ח הוועדה להכרה, על המוסד להמשיך ולפעול לתיקון הליקויים המפורטים בדו"ח ובמיוחד יש לבחון האם המועצה האקדמית מקבלת את מקומה הראוי בניהול העניינים האקדמיים של המוסד ובבקרה על הפעילות האקדמית.
ד. המכללה נדרשת לעמוד בהתחייבויותיה מיום 11.06.2019 לעניין העסקת סגל.
ה. בהתאם לחוות הדעת המשפטית, הארכת ההכרה הזמנית במוסד תותנה בתנאים הנלווים הבאים:
1. הגשת התקנון המתוקן שאושר על ידי המוסדות המנהלים של המוסד לרשות התאגידים בתוך חודש מיום קבלת החלטת ות"ת/מל"ג.
2. מינוי יו"ר ועד מנהל חדש למוסד בהתאם להנחיות ות"ת-מל"ג, זאת עד לפתיחת שנת הלימודים תש"פ (סוף חודש אוקטובר 2019).
3. למען הסר ספק יובהר שככל שתקבענה דרישות נוספות מהמוסד לאור דו"ח הביקורת שיידון בוות"ת בהמשך, המוסד יידרש לעמוד בהן כחלק מתנאי ההכרה בו.