18/06/19

הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים, עד יוני 2022, למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ובהמלצת ות"ת בנושא שבנדון.
בפני המל"ג עמד דו"ח ועדת ההכרה בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד, המלצת ות"ת הנשענת על חוות דעת אגף התקציבים, חוות דעת הלשכה המשפטית וחוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת. לאחר שדנה בנושא החליטה המל"ג כדלהלן:
א. להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית גליל מערבי לתקופה נוספת של שלוש שנים (עד יוני 2022).
ב. להודות לוועדה להכרה בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד על עבודתה.
ג. בהתאם לאמור בדו"ח הוועדה להכרה, על המוסד להמשיך ולפעול לתיקון הליקויים המפורטים בדו"ח ובפרט את המרכיבים הבאים:
1. המשך נקיטת הפעולות הדרושות לביסוס עוצמתה ועצמאותה של המועצה האקדמית העליונה החיוניות למילוי תפקידה.
2. המשך חברותם של ראשי חוגים בוועדת המינויים כמו גם המשך חברותו של הנשיא בוועדת המינויים מהווים פגמים מהותיים.
3. המשך מעקב אחר ניסוח תקנות להסדרת הליכי מינוי וקידום ויישום השינויים שהוטמעו בתקנון המינויים בהם נמצאו פגמים מהותיים.
ד. בהתאם לחוות הדעת המשפטית הארכת ההכרה הזמנית מותנת בעמידה בתנאים הנלווים הבאים:
1. אישור התיקונים בתקנון על ידי המוסדות המנהלים והגשתם לאישור רשות התאגידים בתוך 4 חודשים.
2. העברת אישור המוסדות המנהלים להתחייבות בדבר הגבלת מימון בהתאם להנחיות ות"ת ומל"ג בתוך 4 חודשים.
3. תיקון הרכב המוסדות המנהלים כלהלן:
• מינוי 2 סטודנטים כחברים לאסיפה הכללית בתוך 4 חודשים.
• סיום כהונת חברי הוועד המנהל שמסיימים כהונה בת 12 שנים בהתאם להנחיות.