12/06/19

הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים (עד יוני 2022) למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום 12.6.2019 דנה ות"ת בנושא מתן הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים (עד יוני 2022) למכללה האקדמית גליל מערבי.
בפני ות"ת עמד דו"ח ועדת ההכרה בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד, חוות דעת אגף התקציבים, חוות דעת הלשכה המשפטית וחוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת. לאחר שדנה בנושא ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:

1. להאריך את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית גליל מערבי לתקופה נוספת של שלוש שנים (עד יוני 2022).

2. בהתאם לחוות הדעת המשפטית הארכת ההכרה הזמנית מותנת בעמידה בתנאים הנלווים הבאים:

  1. אישור התיקונים בתקנון על ידי המוסדות המנהלים והגשתם לאישור רשות התאגידים בתוך 4 חודשים.
  2. העברת אישור המוסדות המנהלים להתחייבות בדבר הגבלת מימון בהתאם להנחיותינו בתוך 4 חודשים.
  3. תיקון הרכב המוסדות המנהלים כלהלן:

3.1 מינוי 2 סטודנטים כחברים לאסיפה הכללית בתוך 4 חודשים.
3.2 סיום כהונת חברי הוועד המנהל שמסיימים כהונה בת 12 שנים בהתאם להנחיות.