12/06/19

הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים (עד יוני 2022) של המכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום 12.6.2019 דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה הזמנית במכללה האקדמית צפת.
בפני ות"ת עמד דו"ח ועדת ההכרה בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד, חוות דעת אגף התקציבים, חוות דעת הלשכה המשפטית, חוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת וכן המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 21.5.2019 בעניין כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד.
ות"ת עודכנה כי התקיימה ביקורת במוסד אשר עומדת לפני סיום וכי דוח הביקורת יובא בפני ות"ת באחת מישיבותיה הקרובות.
לאחר שדנה בנושא ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:

  1. להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית צפת לתקופה נוספת של שלוש שנים (עד יוני 2022).
  2. המכללה נדרשת לעמוד בהתחייבותה מיום 11.6.19 בעניין 2 חברי סגל
  3. בהתאם לחוות הדעת המשפטית, הארכת ההכרה הזמנית במוסד תותנה בתנאים הנלווים הבאים:
    (1) הגשת התקנון המתוקן שאושר על ידי המוסדות המנהלים של המוסד לרשות התאגידים בתוך חודש מיום קבלת החלטת ות"ת/מל"ג.
    (2) מינוי יו"ר ועד מנהל חדש למוסד בהתאם להנחיותינו זאת עד לפתיחת שנת הלימודים תש"פ (סוף חודש אוקטובר 2019).
  4. למען הסר ספק יובהר שככל שתקבענה דרישות נוספות מהמוסד לאור דוח הביקורת שיידון בות"ת בהמשך, המוסד יידרש לעמוד בהן כחלק מתנאי ההכרה בו.