18/08/20

הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 14.7.2020 בנושא הארכת ההכרה במכללה האקדמית אחוה.

נוכח הליקויים שנמצאו בניהול המכללה כמפורט בדו"ח ועדת ההכרה, ולאור חוות הדעת המקצועיות של אגפי ות"ת, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. להודות לוועדה לבדיקת ההכרה, בראשות פרופ' נחמיה פרידלנד, על הדוח שהגישה ועבודתה עד כה.
  2. לאמץ את המלצת ות"ת מיום 8.7.2020 ולהאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אחוה לתקופה של שנה (עד תום אוגוסט 2021), זאת בכפוף לעמידת המכללה בתנאים הבאים:

2.1        הסדרת חריגות ההעסקה שעלו בבדיקת היחידה לשכר ותנאי העסקה בות"ת עד פתיחת שנה"ל תשפ"א. לקראת סיום תקופת ההכרה הזמנית, תיבחן המכללה באופן מקיף ומעמיק בהתייחס לתנאי העסקתם של כלל חברי הסגל האקדמי במכללה. כמו כן ובנוסף תיבדק עמידה מלאה של חברי הסגל הליבתי בהגדרות המל"ג לסגל ליבתי.

2.2        עמידה מלאה בהנחיות התאגידיות של מל"ג/ות"ת, ובפרט:

2.2.1     סיום כהונתם של ארבעת החברים בוועד המנהל החורגים מתקופות הכהונה, זאת עד ליום 31.12.2020.

2.2.2     אישור התקנון התאגידי המתוקן באסיפה הכללית והגשתו לרשם העמותות עד ליום 11.2.2021.

ככל שהמכללה לא תעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים 2.1 ו- 2.2 דלעיל ובמועדים שנקבעו, יובא לדיון בות"ת-מל"ג רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"ב.

2.3        השלמת הליך איוש האסיפה הכללית והועד המנהל וכן הליך בחירת הנשיא, בהתאם למתווה שסוכם במסגרת ההליך המשפטי, ובאופן שהרכבם יעמוד בהנחיות התאגידיות של מל"ג/ות"ת, זאת עד לתום תקופת ההכרה הזמנית.

המכללה תדווח לצוות המקצועי בות"ת-מל"ג על עמידה בתנאים דלעיל.

  1. לבקש את הוועדה לבדיקת ההכרה להמשיך בעבודתה, ולבחון את ההתפתחות ואת התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בדוח הוועדה, ולהגיש את הדוח המסכם למל"ג עד סיום תקופת ההכרה הזמנית.