30/06/15

הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית גליל מערבי לתקופה של שלוש שנים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז (30.6.15) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  את המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי בנושא הארכת תקופת ההכרה הזמנית למכללה האקדמית גליל מערבי והיא החליטה  כדלהלן:

  1. להאריך את ההכרה הזמנית של המכללה לתקופה של שלוש שנים.
  2. לאור הנתונים שהתקבלו במישור העסקת הסגל, לקראת תום תשע"ו תגיש המכללה דיווח ותיבחן עמידת המכללה בכל החלטות/הנחיות מל"ג-ות"ת ובפרט תיקון חריגות ההעסקה עד למועד הגשת הדיווח.