16/09/14

הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עד ליום 16.9.2015

  1. בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ובהצעת הסיכום מיום 6.8.2014 המצורפת להחלטה זו כנספח, לאחר שקבלה דיווח על קבלת מכתבי ההתפטרות של החברים במוסדות המנהלים שחרגו ממגבלת הכהונה, ויו"ר חבר הנאמנים מר צבי פלג, וכן לאחר קבלת טיוטת תקנון חדש של המכללה ואמנה עם אורט ישראל בהתאם.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, לאשר את הצעת הסיכום האמורה ולהאריך בהתאם את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אורט בראודה בשנה, מיום 28.8.2014 ועד ליום 27.8.2015. החלטה זו תכנס לתוקף לאחר ובכפוף להחלטת ות"ת בנושא, ומותנה בהמשך מימוש כל הנדרש בסיכום מצד אורט ישראל והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.