22/03/16

הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ות"ת בנושא הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והיא החליטה כלהלן:

  1. לאמץ את המלצת ות"ת מיום 6.1.16 כלהלן:

א.         להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אורט בראודה לתקופה של שנתיים, דהיינו עד חודש פברואר 2018.

ב.         על המוסד לעמוד בהתניות המפורטות להלן:

ב.1       הסדרת  ההתחשבנויות בין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לבין אורט ישראל  ואישורם בות"ת, בגין:

  • השירותים הניתנים ע"י המכללה עבור לימודי ההנדסאים ולימודי התעודה בקמפוס בראודה;
  • הסדרת השימוש במבנים לטווח ארוך עבור צרכי המכללה האקדמית.

ב.2      החלטת הוועד המנהל של המכללה האקדמית אורט בראודה על ביטול ביאור 13 מהדוחות הכספיים.

  1. ככל שהמוסד יעמוד בהתניות המפורטות להלן עד שנה מיום קבלת החלטה זו, תבחן האפשרות להעניק למוסד הכרה שאינה זמנית.
  2. ככל שהמוסד לא יעמוד בהתניות האמורות לעיל בפרק זמן זה (תוך שנה), בחינת הארכת ההכרה במוסד, תכלול גם הליך שנקבע בהחלטתה מיום 30.6.15 לבדיקת הכרה למוסד.