16/09/14

הארכת ההכרה הזמנית של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה עד ליום 31.1.2015

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי,  אשר דנה בהחלטת  ות"ת מיום 13.8.14 בנושא, והיא החליטה לאמץ את החלטת ות"ת כלהלן:

  1. להמליץ למל"ג להאריך את ההכרה הזמנית במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, ללא רישום סטודנטים חדשים, עד ליום 31.1.2015 וזאת לצורך תיקון כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח הביקורת ובפרט הליקויים הבאים, ובכפוף לקבלת מתווה כאמור בסעיף 2 להלן:

א.         מתן התחייבות של חברת ש.א.א. כלפי המוסד עם העתק למל"ג/ות"ת, לגביית החזרי כל ההלוואות מתזרים חיובי בלבד, בדומה להסדר של חברת ש.א.א כלפי הבנק. כל שינוי ועדכון ההתחייבות יועברו לאישור מראש של מל"ג/ות"ת;

ב.         כינוס דירקטוריון המוסד באופן תכוף לדיון והחלטה בנעשה במוסד וביצוע מעקב מסודר, לרבות עריכת פרוטוקול מפורט לישיבות. חומרים נלווים לצורך דיון והחלטה ישלחו לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד לפני כל ישיבה. כל הפרוטוקולים והחומרים הנלווים יתויקו ויישמרו בתיק ייעודי לכך;

ג.          על הדירקטוריון להידרש לדיון ובחינת סבירות גובה הריבית בהלוואה של ש.א.א. למוסד לרבות בחינת חלופות אפשריות למחזור החוב בריבית נמוכה יותר;

ד.         ביטול זכויות החתימה של מר אבי ביתן והודעה על כך לכל הגורמים הרלוונטיים, בפרט בנקים וספקים גדולים, עם העתק למל"ג/ות"ת;

ה.         הבטחת אי מעורבותו של מר אבי ביתן בהחלטות לגבי פעילותו השוטפת של המוסד, ובכלל זה הפסקת השתתפותו הקבועה בישיבות הדירקטוריון של המוסד;

ו.          הסדרת נושא השכר לבעלי קשר עסקי או משפחתי עם היזם מר אבי ביתן, להנחת דעת מל"ג/ות"ת ובשים לב לאיסור חלוקת רווחים בחברה לתועלת הציבור;

ז.          הפסקת הקשר של סמנכ"ל הכספים מר מאיר וידל עם חברת ש.א.א. וביטול זכויות החתימה שלו לביצוע פעולות בשם חברה זו;

ח.         הקטנת יתרת החוב לחברת ש.א.א. בהתייחס להחזרים שהתקבלו ממע"מ בסך של 8,031,666 ש"ח;

ט.         הפסקת מעורבות בעלי התפקידים במרכז ללימודים האקדמיים באור יהודה בניהול של המרכז האקדמי כרמל;

י.          הסדרת ההתחייבויות בכתב בין המוסד לעמותה אשר קיימה בעבר את המרכז האקדמי דן.

2. על המוסד לתקן את המתווה שהגיש לתיקון הליקויים שפורטו לעיל, לשביעות רצון הצוות המקצועי.