01/04/15

הארכת ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן

 

  • בישיבתה ביום 1.4.15 דנה ות"ת בהארכת ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן.
  • אין מניעה מן ההיבטים התקציבים, התכנוניים, המשפטיים ותנאי העסקת הסגל האקדמי להמליץ למל"ג להאריך את ההכרה למכללה האקדמית לישראל לתקופה של שלוש שנים, כאשר לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההכרה תשוב ותבחן עמידת המכללה בכל הנחיות מל"ג-ות"ת ובפרט בהתייחס לקיומו של גרעין סגל אקדמי בכיר ויציב במוסד כמפורט להלן:
  1. לאור העובדה כי שליש מהסגל האקדמי הבכיר נקלט רק בשנתיים האחרונות (מרביתו בתשע"ה) וטרם עבר ועדת מינויים, יש להמשיך ולעקוב אחר תהליכי מינוי המורים וקידומם, וכן אחר מידת התבססותו של גרעין הסגל האקדמי הבכיר הקבוע, יציבותו ומחויבותו לאורך זמן למכללה.
  2. על המכללה לתקן את חריגות העסקה של הסגל האקדמי הבכיר המלמד בהיקף גבוה מעבר למשרתם במכללה ע"פ הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה.
  • וות"ת מבקשת לקבל דו"ח ביניים, בסוף שנה"ל תשע"ו, ביחס לסוגיות העוסקות בסגל האקדמי הבכיר של המוסד, ובהתאם לכך יוחלט על המשך המעקב.

כמו כן, תמשיך ות"ת  לבדוק את  מידת קיומה של הנהגה אקדמית מבוססת וחזקה הנשענת, בין היתר, על הנשיא, מחויבותו לאורך זמן למכללה, ויחסי הגומלין בינו לבין בעלי תפקידים אחרים במכללה.