01/07/15

הארכת ההכרה למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום 1.7.2015 דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה למרכז האקדמי פרס.

נמצא כי התקנון האקדמי של המוסד וכן הרכב המועצה האקדמית שלו אינם עומדים בתנאי החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מס' 356/10) מיום 4.11.2003 בעניין הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ועודכנה עדכון אחרון ביום 27.4.2010) וזאת על אף פניות חוזרות למוסד בנושא זה בעבר. כמו כן נמצאו חריגות בנושא העסקה נוספת ומחסור במינימום סגל ליבתי בחלק מתכניות הלימודים. בנוסף הובא בפני ות"ת דו"ח רו"ח אשר בדק את המוסד מההיבטים הפיננסיים והמנהליים ובו עלו ממצאים הדורשים תיקון.

לאור האמור לעיל, ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:

א.      להאריך את ההכרה הזמנית של המוסד באופן "טכני" לתקופה של חצי שנה (דהיינו עד לדצמבר 2015).

ב.       במהלך תקופה זו, יעביר המוסד דיווח על ביצוע התיקונים הנדרשים, ותיבחן עמידת המוסד בכל החלטות/הנחיות מל"ג-ות"ת ובפרט בנושא הניהול האקדמי, בנושא העסקה נוספת וכן מינימום סגל ליבתי בתכניות הלימודים.

ג.       בנוסף, הנהלת המוסד והדירקטוריון יציגו דיווח על תיקון הממצאים שעולים מדו"ח רואה החשבון שבדק את המוסד.

ד.       רישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ז יתאפשר רק לאחר שיבוצע מכלול התיקונים כנדרש להנחת דעת מל"ג/ות"ת.

ה.      לאור הדיווח וממצאיו יוחלט על המשך המעקב ועל הארכת ההכרה במרכז האקדמי פרס.