12/11/19

הארכת ההכרה של המכללה האקדמית לישראל

המשנה למדיניות אקדמית בנושא שבנדון וזאת בהמשך להחלטת המל"ג ממאי 2012. המל"ג קיבלה את דו"ח הוועדה להכרה ואת חוות דעת אגפי ות"ת/מל"ג הרלבנטיים לרבות חוות הדעת המשפטית אשר הצביעה על מספר סיכונים הנובעים ממצב זכויותיה בקרקע של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן.

לאור אלה מחליטה המל"ג כלהלן:

  1. להודות לוועדה האקדמית בראשות פרופ' אהרון שי על עבודתה ולרשום בפניה את המלצתה, במישור האקדמי, להעניק הכרה שאינה מוגבלת בזמן.
  2. עם זאת, על מנת למזער את סיכוני המוסד ולהבטיח, ככל הניתן, את עצמאותו לאורך השנים ואי תלותו בפעילות המוסד שאינו אקדמי, תוארך ההכרה הזמנית במוסד לתקופה של חצי שנה (עד לחודש מאי 2020) וזאת לצורך השלמת עמידה בתנאים שלהלן:

א.         רישום זכות החכירה של המכללה במרשם המקרקעין (זאת על מנת להגן במידה רבה יותר על המוסד מפני חשיפה לנושי מכללת רמת גן). במכתבו של נשיא המוסד מיום 8.9.2019 צוין כי המוסד כבר החל לפעול לרישום זכויות החכירה במרשם המקרקעין.

ב.         קבלת אישור רשות התאגידים על הגשת התקנון המתוקן לאישורה[1].

  1. לאחר קבלת אישור הלשכה המשפטית על עמידת המכללה בתנאים דלעיל, תדון המל"ג בבקשה למתן ההכרה שאינה מוגבלת בזמן, וזאת בהתייחס להמלצת הוועדה להכרה ולאור חוות דעת אגפי הות"ת אשר הוגשו בנושא. לקראת דיון זה לא תידרש בחינה אקדמית נוספת.

[1] על המוסד יהיה להתאים את תקנונו להנחיות התאגידיות החדשות עד לחודש פברואר 2021 כפי שנדרשים כל המוסדות שאינם אוניברסיטאות.