28/04/15

הארכת ההכרה של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה  ורישוי מיום 28.4.2015 ואת המלצת ות"ת מיום 1.4.2015, ומחליטה כלהלן:

  1. להאריך את ההכרה הזמנית של המוסד. עם זאת, לאור הנתונים שהתקבלו במישור העסקת הסגל מחליטה מל"ג בשלב זה על הארכת הכרה זמנית של שלוש שנים כאשר לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההכרה תשוב ותבחן עמידת המכללה בכל החלטות/הנחיות מל"ג-ות"ת ובפרט בהתייחס לקיומו של גרעין סגל אקדמי בכיר ויציב במוסד כמפורט להלן:

א.         לאור העובדה כי שליש מהסגל האקדמי הבכיר נקלט רק בשנתיים האחרונות (מרביתו בתשע"ה) וטרם עבר ועדת מינויים, יש להמשיך ולעקוב אחר תהליכי מינוי והקידום, וכן אחר מידת התבססותו של גרעין הסגל האקדמי הבכיר הקבוע, יציבותו ומחויבותו לאורך זמן למכללה.

ב.         על המכללה לתקן את חריגות העסקה של הסגל האקדמי הבכיר המלמד בהיקף גבוה מעבר למשרתם במכללה ע"פ הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה במל"ג.

ג.          המכללה מתבקשת להעביר דו"ח ביניים בסוף שנה"ל תשע"ו ביחס לסוגיות העוסקות בסגל האקדמי הבכיר של המוסד, ובהתאם לכך יוחלט על המשך המעקב.

ד.         תמשיך להיבדק  מידת קיומה של הנהגה אקדמית מבוססת וחזקה הנשענת, בין היתר, על הנשיא, מחויבותו לאורך זמן למכללה, ויחסי הגומלין בינו לבין בעלי תפקידים אחרים במכללה.

2.         לאור ממצאי דוח רוה"ח, לקראת חידוש ההכרה מתבקשת הוות"ת לבחון – בנוסף – את שכר של בעלי התפקידים המנהליים הבכירים, לרבות של נשיא המוסד, ואת גובה שכ"ד המשולם בגין הנכס בו ממוקמת המכללה.