25/09/19

הארכת ההכרה של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

בישיבתה ביום 25.9.2019 דנה ות"ת בהארכת ההכרה למכללה האקדמית רמת-גן. בפני ות"ת הוצגו חוות דעת האגפים  הרלבנטיים לרבות חוות הדעת המשפטית אשר הצביעה על מספר סיכונים  הנובעים ממצב זכויותיה בקרקע של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן. לאור חוות דעתה של הוועדה אשר בחנה את פעילותה של המכללה והמלצתה למתן הכרה שאינה מוגבלת בזמן, וכן חוות דעת שאר אגפי ות"ת שאין מניעה מן ההיבטים הפיננסיים ומן ההיבטים של העסקת הסגל מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלהלן:

  1. להודות לוועדה האקדמית בראשותו של פרופ' אהרון שי על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה האקדמית ולהעניק הכרה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לישראל ברמת גן.
  3. המכללה האקדמית לישראל ברמת גן נדרשת לעמוד בהתחייבויותיה מיום 08.09.2019 לעניין העסקת סגל.

 

  1. כתנאי לכניסת ההכרה שאינה מוגבלת בזמן לתקופה על המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לעמוד בתנאים הבאים:
  • רישום זכות החכירה של המכללה במרשם המקרקעין (זאת על מנת להגן במידה רבה יותר על המוסד מפני חשיפה לנושי מכללת רמת גן).
  • קבלת אישור רשות התאגידים על הגשת התקנון המתוקן לאישורה.
  1. עד לקיום תנאים אלה תוארך ההכרה באופן זמני. לאחר קבלת אישור הלשכה המשפטית על עמידה בתנאים אלה, תכנס לתוקפה ההחלטה בדבר הכרה שאינה מוגבלת בזמן.
  2. על המוסד יהיה להתאים את תקנונו להנחיות החדשות עד לחודש פברואר 2021 כפי שנדרשים כל המוסדות שאינם אוניברסיטאות.
  3. על המוסד לערוך את דוחותיו הכספיים בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח המקובלים החלים על המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.