06/01/16

הארכת ההכרה שניתנה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום 6.1.2016 דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והיא ממליצה למל"ג כדלהלן:

 1. להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אורט בראודה לתקופה של שנתיים, דהיינו עד חודש פברואר 2018.
 2. ככל שהמוסד יעמוד בהתניות המפורטות להלן, תמליץ ות"ת על מתן הכרה קבועה:
  א. הסדרת ההתחשבנויות בין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לבין אורט ישראל ואישורם בות"ת, בגין:
  א. 1השירותים הניתנים ע"י המכללה עבור לימודי ההנדסאים ולימודי התעודה בקמפוס בראודה.
  א.2 הסדרת השימוש במבנים לטווח ארוך עבור צרכי המכללה האקדמית.
  ב. החלטת הוועד המנהל של המכללה האקדמית אורט בראודה על ביטול ביאור 13 מהדוחות הכספיים.
 3. ככל שהמוסד יעמוד בהתניות המפורטות להלן, תמליץ ות"ת למל"ג על מתן הכרה קבועה למוסד.