07/03/17

הארכת ההסמכה הזמנית (הסמכה שלישית) לשנתיים נוספות, עד מרץ 2019, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר שני (M.Ed.) (ללא תזה) בחינוך משלב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך משלב (ללא תזה) בשנתיים נוספות, עד חודש מרץ 2019.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  4. עבודות הגמר שיבדקו תהיינה על פי דרישת הסוקרים.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.