06/03/18

הארכת ההסמכה הזמנית (שלישית) לתקופה של שנה, עד מרץ 2019, להעניק תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית לתקופה נוספת של שנה (עד מרץ 2019) להעניק תואר שני במינהל עסקים ללא תזה למרכז האקדמי לב וזאת כדי לאפשר למוסד להרחיב את הסגל במספר ובאיכות ולטפל בהגדלת היישומיות של תוכנית הלימודים .
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה המוסד מתבקש להגיש דיווח על השינויים שנעשו בתוכנית הלימודים לקראת פתיחת השנה האקדמית הבאה אשר יכלול התייחסות, לחברי סגל חדשים שגויסו, סקירת קורות חיים מעודכנים של כל המרצים וקבלת דוגמאות של עבודות סמינריוניות ופרויקטים שהוגשו בשנה שקדמה.
  4. הארכת ההסמכה מהווה חריגה מהחלטת המל"ג בעניין הגבלת מספר ההסמכות, ומטרתה לאפשר למוסד ליישם את מכלול התחייבויותיו לשיפור התוכנית. בתום תקופת ההסמכה הזמנית הסוקרים יתבקשו להחליט האם להעניק הסמכה או לשלול את ההסמכה.