26/05/20

הארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לאוניברסיטת תל-אביב לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון, והיא החליטה כלהלן:

  1. לקבוע כי בהתאם להמלצת אגפי ות"ת אוניברסיטת תל אביב עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים.
  2. להאריך לאוניברסיטת תל אביב את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים עד מרץ 2023.
  3. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת תל אביב תידרש לעמוד בהן.