09/12/14

הארכת ההסמכה (חמישית) של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל ומדיניות ציבורית

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל ומדיניות ציבורית, וזאת על סמך חוות הדעת של הסוקר שבחן את יישום המלצות ועדת הערכת האיכות בתחום.
  2. אין צורך בבדיקה אקדמית נוספת של התוכנית לצורך חידוש ההסמכה.
  3. לאור העובדה כי למכללה האקדמית ספיר טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה כמוסד להשכלה גבוהה.