17/07/18

הארכת ההסמכה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.Urb.Des.) ללא תזה בעיצוב אורבני למחזורים הקיימים בלבד

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות לאחר שהאחרונה דנה בדו"ח ההתפתחות שהגיש המוסד, בחוות דעת הסוקרים ובמכתב הרקטור מיום 14.6.2018,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאור העובדה שתוכנית הלימודים אינה עומדת בקריטריונים לקיום לימודים לתואר שני כפי שקבעה המל"ג, מחליטה המל"ג להאריך את ההסמכה בתוכנית למחזורים הקיימים בלבד ולמחזור שיפתח בשנה"ל תשע"ט. רישום מחזורים חדשים לשנה"ל תש"פ ואילך לתוכנית ומתן הסמכה קבועה להעניק את התואר בתוכנית מותנים בעמידה מלאה של תוכנית הלימודים בכל הקריטריונים לקיום לימודים לתואר שני, כפי שקבעה המל"ג.