26/07/17

הארכת ההסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב

בישיבתה ביום 26.7.26 דנה ות"ת בהארכת ההסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני במדעי המחשב (M.Sc.) ללא תזה.

 

אין מניעה מבחינה תקציבית להמליץ למל"ג להאריך את הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (.M.Sc) ללא תזה במדעי המחשב למחזורי הלימוד הקיימים וכן למחזור הלימודים אשר יתחיל את לימודיו בשנה"ל תשע"ח.  יחד עם זאת, לאור מספר הסטודנטים בפועל אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי בהפעלת התכנית, ולאור הקיטון במספר הסטודנטים בין מחזורי הלימוד -כתנאי למתן הסמכה קבועה בעתיד, במהלך התקופה ולא יאוחר מסוף תשע"ח, יבחן אגף התקציבים בות"ת את תכנית המוסד להמשך הפעלת התכנית על ידי אחת החלופות:  תכנית התפתחות וגידול מספר הסטודנטים שיביאו לכך, שהתכנית תפעל באופן מאוזן תקציבית', או לחילופין הצגת מתווה לסגירת התכנית.