09/12/14

הארכת ההסמכה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. בהתבסס על חוות דעת המומחים, להאריך את ההסמכה שהוענקה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר שני ללא תזה (M.A) בייעוץ חינוכי.
  3. תוקף ההסמכה מותנה וכפוף להכרה במוסד.