29/05/18

הארכת ההסמכה לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות ואת המלצת ות"ת, והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
2. לאמץ את החלטת ות"ת לפיה:
א. נוכח הקשיים עליהם דיווח המוסד ומספר הסטודנטים בפועל, אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי בהפעלת התוכנית, להאריך את ההסמכה הזמנית של שנקר להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב תחומית עד סוף שנה"ל תש"פ.
ב. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתוכנית לשנה"ל תשפ"א, המוסד יידרש להציג לצוות המקצועי בות"ת תוכנית לאיזון תקציבי של המוסד וצמצום הגרעון הצבור לרבות התייעלות תקציב התוכנית.
3. עם תום תקופת ההסמכה תיבחן התוכנית בשנית גם בהיבט האקדמי על ידי שני סוקרים.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".