01/12/15

הארכת ההסמכה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב עד לסוף שנה"ל תשע"ו ודיווח על סיום פעילות בתוכנית

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. לרשום בפניה את הצהרת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה על סיום פעילות בתוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב.
  2. להאריך את ההסמכה של המרכז להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב עד לסוף שנה"ל תשע"ו, וזאת  על מנת לאפשר את סיום הלימודים של מחזור הלימודים האחרון בתוכנית זו.
  3. ככל שהמרכז יבקש לפתוח את התוכנית מחדש ולקלוט סטודנטים חדשים לתוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב יהיה עליו להגיש למל"ג בקשה חדשה.