25/04/18

הארכת ההסמכה של שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית

  1. בישיבתה ביום 4.2018 דנה ות"ת בהארכת ההסמכה של שנקר –הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב תחומית.
  2. נוכח הקשיים עליהם דיווח המוסד ומספר הסטודנטים בפועל, אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי בהפעלת התכנית, מאמצת ות"ת את חוות דעת אגף תקצוב וממליצה למל"ג להאריך את ההסמכה הזמנית של שנקר להעניק תואר ראשון (B.F.A) באמנות רב תחומית עד סוף שנה"ל תש"פ.
  3. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתכנית החל משנה"ל תשפ"א, המוסד יידרש להציג לצוות המקצועי בות"ת תכנית לאיזון תקציבי של המוסד וצמצום הגרעון הצבור לרבות התייעלות תקציב התכנית.