09/12/14

הארכת ההסמכה (שניה) של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים במתכונת חד-חוגית

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. בהמשך להחלטת המל"ג מיום 20.12.2011 , במסגרתה הוחלט כי אין צורך בבדיקה אקדמית נוספת של התוכנית לצורך חידוש ההסמכה, להעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A) בלימודים רב תחומיים במתכונת חד-חוגית.
  2. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית ספיר כמוסד להשכלה גבוהה.