03/03/15

הארכת ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית לישראל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת החיובית שהגיש.
  2. לאור חילופי התפקידים במכללה האקדמית לישראל ומינויו של ראש התוכנית לנשיא המוסד, להאריך בשנה את הסמכת המכללה האקדמית לישראל להעניק תואר שני (M.A.)  ללא תזה במינהל מערכות בריאות.   עד למועד זה יצטרך המוסד למנות ראש תוכנית לימודים קבוע.
  3. מידת התאמתו של ראש תוכנית הלימודים תיבדק על ידי הסוקר.
  4. בהסתמך על חוות דעתו החיובית של הסוקר למתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן, לא תידרש בדיקה אקדמית נוספת.