20/03/18

הארכת ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי המחשב, פסיכולוגיה וכלכלה באופן עצמאי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה  מיום 16.1.2018 בדבר בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה להארכת ההסמכה של המוסד להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי המחשב, פסיכולוגיה וכלכלה באופן עצמאי, והיא החליטה כלהלן:

א.         להאריך את ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחומים מדעי המחשב, פסיכולוגיה וכלכלה בחמש שנים נוספות, מיום קבלת החלטה זו, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ב.         במהלך חמש השנים של תקופת ההסמכה, יעביר המרכז הבינתחומי הרצליה דיווח שנתי לבחינתו של פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, בסופה של כל שנה אקדמית. באמצעות דיווח זה יקיים הפורום מעקב אחר תהליך הענקת תארי פרופסור חבר באופן עצמאי על ידי המוסד ויוודא שלא חל שינוי (לרעה) במצבת הפרופסורים במוסד, באופן כזה שיחייב את המל"ג לדון מחדש בהסמכה שניתנה למוסד.

הדיווח השנתי יכלול את הפרטים הבאים:

  1. רשימה של כל חברי הסגל ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין, התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור חבר, הרכב המועצה האקדמית העליונה של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסדית.
  2. רשימה של חברי הסגל להם הוענק תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי המחשב, פסיכולוגיה וכלכלה מכוח ההסמכה בשנת הדיווח והתיקים של חברי הסגל שנדונו לקבלת תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי המחשב, פסיכולוגיה וכלכלה מכוח ההסמכה בשנת הדיווח- אלו שאושרו וגם אלו שנדחו.

ג.          ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך שהמרכז הבינתחומי הרצליה ימשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלו להגשת מועמדים לקבלת תואר פרופסור, על פי תקנון המל"ג מיום 8.7.2014 (כפי שעודכן ביום 28.10.2014, 3.3.2015 וביום 12.1.2016) בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי.

ד.         ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום 19.4.2005 בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הסמכה למכללות אקדמיות להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי, ועל החלטת המל"ג מיום 4.11.2003 בדבר הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ביום 15.2.2005 ועודכנה ביום 1.7.2008 וביום 27.4.2010). ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה מותנית בהמשך עמידת המוסד בהחלטות אלה ובדיווחים תקינים לפורום יושבים הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג.

ה.         חידוש ההסמכה בתום חמש השנים מותנה בהחלטה של המל"ג, לאור עמידת המוסד בתנאי ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, לשביעות רצונו.