27/09/16

הארכת הכהונה של ד"ר יהודה ברנדס כמ"מ נשיא מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ)

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה והחליטה כלהלן:

לאור התארכות התהליכים בוועדה העליונה למינוי פרופסורים,  ונוכח העובדה כי העומד בראש המכללה נמצא במהלכים למעבר המכללה לות"ת, לרבות במגעים עם מוסד אחר לשם המעבר לות"ת, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך את כהונת ד"ר יהודה ברנדס כמ"מ נשיא מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ) בשנה נוספת.