21/07/21

הארכת המועד להשתתפות ות"ת בתקציב הפיתוח הפיזי של המרכז האקדמי לב ומכללת אורט בראודה

בישיבתה ביום 21.7.21 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי לב ובבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להארכת המועד לתוקף השתתפות ות"ת בפיתוח פיזי ומחליטה כי לאור נימוקי המוסדות לפיהם הם נמצאים בשלבים סופיים להשלמת ההליכים הנדרשים לשם עמידה בתנאי ות"ת לקבלת השתתפות ות"ת בפיתוח פיזי לצורך מעבר קמפוס, יוארך המועד האחרון שעד אליו יהיה על המוסדות להמציא את האישורים הנדרשים עד ליום 1.10.21. במידה והמוסדות לא יסדירו את ההליכים הנדרשים עד לתאריך זה, התקציב יוחזר לתקציב הכללי של פיתוח פיזי.