16/07/19

הארכת המינוי ליושב ראש פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה להאריך את מינויו של חבר המל"ג פרופ' חיים טייטלבאום, בתפקידו כיו"ר פורום יושבי ראש הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים, בשלוש שנים נוספות – עד יולי 2022. זאת כל עוד פרופ' טייטלבאום מכהן כחבר במועצה להשכלה גבוהה.