15/11/16

הארכת המינוי של ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

ישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך את כהונת חברי ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בשלוש שנים נוספות.
להלן הרכב הועדה:
• מר ישי פרנקל, חבר ות"ת – יו"ר
• פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת
• ד"ר רבקה ודמני, סיו"ר מל"ג
• מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת
• פרופ' ליאת רבין-קישון, אוניברסיטת תל-אביב
• פרופ' אסף מידני, המכללה האקדמית ת"א-יפו
• ד"ר דב מיימון, המכון למדיניות העם היהודי
• מר רביד עומסי, מנהל פרויקט המח"רים – מרכז הוועדה