10/09/15

הארכת המינוי של חבר ות"ת מר שמואל סלבין

.           בישיבתה ביום כ"ו באלול תשע"ה (10.9.2015)   החליטה המועצה להשכלה גבוהה  לאשר הארכה  בשנה, מיום 27.10.2015 עד ליום 26.10.2016, של תקופת הכהונה של מר שמואל סלבין  כחבר ות"ת, נציג ציבור.

  1. הארכת כהונה זו נעשית באופן חריג ובנסיבות המיוחדות שנוצרו בהן מתמנה יושב ראש חדש לות"ת (החלטה על כך התקבלה היום), והמועצה סבורה כי נכון יהיה ליתן ליושב הראש החדש זמן סביר להכרת המערכת והכישורים הנדרשים לוות"ת טרם מינוי נציג ציבור חדש לות"ת. כמו כן, יש מקום להבטיח רציפות בפעילות הות"ת, והחלפת הרכב באופן הדרגתי המבטיח מקצועיות ונסיון.  בנוסף, יש לציין כי חבר הות"ת השני שהוא נציג מן הציבור, מתוכנן לשהות בחודשים הקרובים בחו"ל לצורך עבודתו ועל כן יעדר מחלק מישיבות הות"ת, מה שמעלה אף הוא את הצורך בהמשך כהונתו של מר שמואל סלבין שהוא נציג הציבור המכהן בעל הנסיון בות"ת.  בנוסף, שני חברי ות"ת נוספים עתידים לסיים כהונתם השנייה בות"ת בתוך כשישה חודשים, וגם מנימוק זה נדרשת הדרגתיות בהחלפת ההרכב.
  2. המינוי כאמור יהיה בהתאם ובכפוף להסדר מניעת ניגוד העניינים שייקבע וייחתם.