25/04/18

הארכת הסכם החברות של מדינת ישראל ב-ESRF

בהמשך לפניית האקדמיה הלאומית למדעים, המלצת הוועדה לקרינת סינכרוטרון, למסמך שהוגש ע"י הצוות המקצועי ולדיון שהתקיים, המבהירים את חשיבותה של החברות ב-ESRF למדע בישראל, מחליטה ות"ת כדלקמן:

ות"ת מחליטה לתמוך בהארכת הסכם ההתקשרות עם ה-ESRF לשנים 2019-2023, ומבקשת מהאקדמיה הלאומית למדעים לפעול לחידוש ההסכם עם ה-ESRF בכפוף לנקודות שלהלן.

  1. מבין החלופות שהוצעו ע"י ה-ESRF מחליטה ות"ת לקבל את מתווה ההשתתפות המתבסס על שיעורי ההשתתפות שלהלן:
2023 2022 2021 2020 2019 2018  
1.75% 1.75% 1.75% 1.50% 1.50% 1.75% שיעור השתתפות

 

  1. התוספת התקציבית הנדרשת בגין מתווה זה בתקופה 2019-2023 מוערכת בכ-1,050 אלפי אירו שהם כ-4,100 אלפי ₪ (לפי שע"ח המתוקצב של האירו לתשע"ח העומד על 3.9 ₪ לאירו). מזה, התוספת להשתתפות ות"ת עומדת על כ-740 אלף אירו, שהם כ-2,880 אלפי ₪.
  2. בשנים בהם שיעור ההשתתפות יעמוד על 1.50% ות"ת תממן את השתתפות מדינת ישראל עד לשיעור של 1.0% מזמן השימוש הכולל במתקן ובשנים בהם שיעור ההשתתפות יעמוד על 1.75% ות"ת תממן את השתתפות ישראל עד לשיעור של 1.25% מזמן השימוש האמור והיתרה תמומן ע"י אוניברסיטאות המחקר.
  3. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לפנות לאוניברסיטאות המחקר כדי להסדיר מולן את נושא השתתפותן במימון ההתקשרות עם ה-ESRF ולפעול, ככל שהדבר נדרש, לפישוט שיטת החיוב ולייעולה.