21/05/17

הארכת הסכם למכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב

ביום 21.5.17 דנה ות"ת בהארכת ההסכם למכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב וזאת בהמשך לסיכום הבין-משרדי בין המדען הראשי במשרד הכלכלה, משרד האוצר, המשרד לפיתוח הנגב והגליל וות"ת על הקמת מרכז מחקר ופיתוח לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ולאור  העיכובים בהפעלת התכנית, שהובילו להארכת "תקופת ההשקעה" של המדינה  במרכז המחקר ובהמשך לבקשת האוניברסיטה להאריך את הפרויקט עד לסוף שנת 2019, וזאת בלי לשנות את מסגרת השתתפות ות"ת, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  • להאריך את השתתפותה במרכז המחקר לביוטכנולוגיה שבאוניברסיטת בן-גוריון עד ליום 31.12.2019 ללא תוספת תקציבית. לא יהיו הארכות נוספות.
  • השתתפות ות"ת הכוללת בתקציב המרכז תהיה כפופה לכללים שבהסכמים הבין-משרדיים שנחתמו ולהחלטות ות"ת שהתקבלו בנוגע למכון לביוטכנולוגיה.