22/02/17

הארכת הסכם עם המועצה הסינית למלגות

במסגרת תכנית ות"ת לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 14.1.2015, נחתם בינואר 2015 מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת והמועצה הסינית למלגות (Chinese Scholarship Council) לפיו תעניק ה- CSC מימון משלים (דמי מחייה חודשיים וכרטיס טיסה) למלגות אשר מעניקה ות"ת לסטודנטים סינים אשר מגיעים לישראל ללימודי תואר שני  (עד 60 מלגות בשנה) וקורסי קיץ (עד 200 מלגות בשנה) כן סיכמו הצדדים כי יעבדו על גיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב' של ההתקשרות. עותק המזכר מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ומסומן "א".

תוקף המזכר היה לשנתיים והוא הסתיים בחודש ינואר 2017. לפיכך, ובהמשך לתכנית החומש בה קבעו מל"ג/ות"ת יעד אסטרטגי של קידום  הנושא של סטודנטים בינלאומיים באקדמיה הישראלית, ועל מנת להמשיך לקיים את השותפות עם ה-CSC  ולמנף את המימון הישראלי, ומאחר שטרם הוצע מתווה מסוכם לשלב ב' של ההתקשרות מחליטה ות"ת להאריך את תוקפו של המזכר הקיים לשנה נוספת, עד חודש ינואר 2018, וזאת על בסיס התנאים הקיימים ובאותה מתכונת. במקביל, ימשיכו שני הצדדים בעבודתם לגיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב' כפי שצוין במזכר האמור מינואר 2015.