06/03/18

הארכת הסמכה הזמנית (הסמכה שניה) לשנתיים, עד מרץ 2020, להעניק תואר ראשון “בוגר בהוראה” (B.Ed.) דו-חוגי למסלול היסודי (א’-ו’) במתמטיקה למכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום י”ט באדר תשע”ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. בשל העובדה שמספר חברי הסגל הבכיר המתמחים בחינוך מתמטי חסר בתוכנית, וכי קורסים דידקטיים או קורסים העוסקים בחינוך מתמטי ניתנים על ידי מתמטיקאים, ולא על ידי מורים בעלי הכשרה בחינוך מתמטי, מחליטה המל”ג להעניק למכללת סכנין – מכללה אקדמית הכשרת עובדי הוראה הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון בוגר בהוראה (B.Ed.) “דו-חוגי למסלול היסודי (א’-ו’) במתמטיקה, לתקופה קצובה של שנתיים, עד סוף מרץ 2020, או עד לגיוס איש סגל בכיר המתמחה בחינוך מתמטי, המוקדם מבין השניים.
  3. תנאי למתן הסמכה קבועה, הנו גיוס איש סגל בכיר המתמחה בחינוך מתמטי.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל”ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא “הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה”.