26/12/17

הארכת הסמכה זמנית (הסמכה שניה) בשנתיים, עד דצמבר 2019, למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תור שני (M.Ed.) ללא תזה בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' יאירה אמית ופרופ' עתליה ברנר, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום בשנתיים נוספות (עד דצמבר 2019) להעניק תואר שני (M.Ed.) בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה.
  3. במהלך השנתיים, נדרשת המכללה לפעול בהתאם לחוות דעתן של פרופ' יאירה אמית מיום 17.10.2017 ושל פרופ' עתליה ברנר מיום 26.10.2017, לפיהן, בין היתר, יש לכלול בתוכנית הלימודים את מגוון הנושאים, הגישות התיאורטיות ושיטות המחקר, כנדרש בהוראת המקרא.
  4. בתחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דוח התפתחות ודוגמאות לעבודות גמר שנכתבו במסגרת התוכנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".