הארכת הסמכה זמנית (הסמכה שניה) לשלוש שנים (עד מאי 2019) להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי לסכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' שפרה שגיא על עבודתה.
  2. בהסתמך על דו"ח הוועדה, להאריך לסכנין – המכללה האקדמית להכשרת עובדי הוראה את ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני (M.Ed.) בייעוץ חינוכי בשלוש שנים נוספות, דהיינו עד מאי 2019.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.