06/03/18

הארכת הסמכה זמנית (הסמכה שניה) לשלוש שנים, עד פברואר 2021, להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו למכללת גבעת וושינגטון

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בדבר בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לקיים דיון חוזר על תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת תנ"ך, פרשנותו, מחקרו וערכיו, והחליטה כדלקמן:

  1. להודות לחברי הוועדה, פרופ' יאירה אמית, פרופ' חוה גיא ופרופ' יוסף עופר, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצתה של פרופ' חוה גיא, ולהאריך את הסמכתה של מכללת גבעת וושינגטון בשלוש שנים, עד פברואר 2021, להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תנ"ך, מחקר, פרשנותו וערכיו.
  3. לאור העובדה שרמת העבודות הסמינריוניות ועבודות הגמר אינה משביעת רצון, עד לתום ההסמכה הזמנית נדרשת המכללה לפעול כלהלן:

א.         יוכלו להתקבל לתוכנית מועמדים בוגרי תואר ראשון בתנ"ך/מקרא ובוגרי מדעי היהדות שלימודי המקרא מהווים חלק נכבד מהם.

ב.         מאחר שהיקף לימודי ההשלמה מסטודנטים חסרי רקע בתנ"ך/מקרא או במקצועות היהדות היה נמוך בהרבה מהנדרש, ולא הביא את הלומדים בתוכנית לרמה הנדרשת בלימודי התואר השני, יש לחייב היקף לימודי ההשלמה שלא יפחת מ-12 ש"ש. לימודי ההשלמה יתקיימו לפני קבלת הסטודנטים ללימודי התואר השני, וממוצע הציונים שלהם יהיה בהתאם לנדרש בתנאי הקבלה לתוכנית.

ג.          תוכנית ההשלמה המעודכנת תוגש לאישור הוועדה המקצועית עד 31.12.2017.

ד.         על המכללה להקפיד כי תהליך הדרכת העבודות הסמינריוניות ועבודות הגמר נעשה כראוי, וזאת בהובלת ראש התוכנית או מרכז התוכנית, ועדת הוראה והמנגנונים האקדמיים האחרים במכללה.

  1. בתחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דיווח על מידת עמידתה בסעיפים 3א-ד.
  2. בתחילת שנה"ל תש"פ תעביר המכללה דו"ח התפתחות שיכלול, בין היתר, דיווח על עמידתה בסעיפים 3א-ד וכן דוגמאות לעבודות סמינריוניות ופרויקטי גמר.
  3. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בעניין הגבלת מספר ההסמכות הזמניות, אם לא תעמוד התוכנית בדרישות כאמור, תובא למל"ג המלצה שלא להאריך את ההסמכה הזמנית.