19/07/16

הארכת הסמכה זמנית ומותנית לחצי שנה (עד חודש ינואר 2017) להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים למרכז האקדמי כרמל ללא רישום סטודנטים חדשים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

לבקשת המל"ג מיום 28.6.2016, ובהמשך להחלטות קודמות בנדון, קיימה ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי, משפטים, ישיבה ביום 10.7.2016 לדיון בדו"ח המסכם של הוועדה המלווה לבחינת הארכת ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים. ועדת המשנה שמעה את חברי הוועדה המקצועית ואת נציגי המרכז האקדמי כרמל, עיינה בדו"ח הוועדה, בתגובת המוסד ובמכלול החומרים שנשלחו על ידו, וגיבשה הצעת החלטה שנשלחה למוסד, אשר הגיש ערעור עליה.

ערעור המוסד על הצעת ההחלטה מיום 10.7.2016 נדון בישיבתה של ועדת המשנה ביום 19.7.2016. לאחר שמיעת נציגי המוסד ונציג הוועדה המקצועית, ועדת המשנה סברה כי הדרישות שהוצגו בדו"ח הוועדה המקצועית ובהחלטתה מיום 10.7.2016 נדרשים על מנת להבטיח רמה אקדמית נאותה, והיה בידי המוסד זמן מספק לתיקון משמעותי של הליקויים מאז הגשת דו"ח הוועדה המקצועית (דצמבר 2015).

בהתאם לכך, בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016), החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

להאריך באופן זמני ומותנה את ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל במשפטים עד חודש ינואר 2017, ללא רישום סטודנטים חדשים, וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים:

  1. המוסד יוכל להמשיך וללמד בתוכנית במשפטים את הסטודנטים הקיימים בלבד.
  2. המוסד לא יוכל לרשום סטודנטים חדשים לתוכנית עד שיתקיימו לשביעות רצון המל"ג מלוא התנאים כמפורט להלן בהחלטה זו.
  3. כתנאי לדיון באפשרות לרישום סטודנטים חדשים לתוכנית על המוסד לתקן את הליקויים שעלו בדו"ח ועדת הבדיקה לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בנושאים הבאים:

א.         על המוסד להציג תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח לפיתוח אקדמי של התוכנית במשפטים, שתכלול התייחסות ברורה ופרטנית לנושא גיוס סגל בכלל וסגל בכיר בפרט וזאת בהתאם לתחומי ההתמחות של הדיסציפלינה ולהערות שעלו בדו"ח הוועדה.

ב.         על המוסד לגייס בהקדם לפחות שני חברי סגל ליבתי בכירים בדרגת פרופסור שהתמחותם בתחום המשפט והם פעילים מחקרית ובעלי מוניטין אקדמי מוכח וזאת לשם מתן מענה מידי לקשיים שהצביעה עליהם הועדה המקצועית בנוגע להרכב הסגל.

ג.          על המוסד לערוך את ההתאמות הנדרשות על מנת לוודא שחברי הסגל ילמדו קורסים בתחומים בהם יש להם רקע מקצועי ומחקרי הולם.

ד.         על המוסד לעגן את ההתקשרות שלו עם חברי הסגל הליבתי ולהציג חוזי העסקה ארוכי הטווח בני תוקף שנחתמו או יחתמו עם חברי הסגל הליבתי. זאת כדי להבטיח יציבות והמשכיות בסגל ההוראה.

ה.         על המוסד לבצע שינוי משמעותי ונחוש בהתנהלותו בתחום הטיפול בעבירות משמעת במוסד וביעילותו בדומה לנעשה במוסדות להם תוכניות לימודים בתחום המשפטים ולאמור בדו"ח הוועדה. זאת בנוסף למהלך רציני של הטמעת אמות מידה של התנהגות אתית וראויה בקרב ציבור התלמידים.

ו.          על המוסד להציג תוכנית בת קיימא להעלאת הרמה האקדמית בתוכנית ולהתחיל ביישומה. הדבר מחייב, בין היתר, העלאת דרישות הקבלה לתוכנית באופן משמעותי. נוכח קשייהם של סטודנטים רבים ששפת אימם אינה עברית להתבטא בעברית על המוסד לדאוג לכך שסטודנטים המתקבלים לתוכנית לא ייפלו ברמת מיומנויות השפה מזו המקובלת בפקולטות למשפטים במוסדות אחרים. על כן, בין היתר, יש לחייב את הסטודנטים שאינם דוברי עברית שפת אם לעבור את בחינת יע"ל.

ז.          על המוסד לעמוד בהנחיות והחלטות ות"ת ומל"ג לאור דו"ח רוה"ח שבדק את התנהלות המוסד לצורך הכרה ובפרט בנושא הבטחת עצמאותו האקדמית והמנהלית ומניעת חשש לניגודי אינטרסים כמפורט בדו"ח הועדה הבודקת. נושא זה ייבחן ע"י ות"ת.

  1. עם השלמת ביצוע כל התיקונים כמפורט לעיל, יגיש המוסד – לא יאוחר מיום 31.12.2016 – דו"ח אחד, מסכם, מפורט ומבוסס היטב, על ביצועם המלא. דו"ח זה יועבר לבדיקת הוועדה המקצועית בצירוף כל חומר נוסף שתבקש, לרבות בחינות, סמינריונים או תיקי משמעת, והיא תתבקש להגיש את המלצותיה למל"ג לא יאוחר מסוף ינואר 2017.
  2. בהתייחס לסעיף 3 במכתב ערעור המוסד מיום 17.7.2016 ולמען הסר ספק ככל שהמוסד יגיש את דו"ח תיקון הליקויים בשלב מוקדם יותר, יועבר החומר לוועדה המקצועית לצורך קבלת חוות דעתה בתוך חודש ימים. לאחר קבלת חוות דעת הוועדה המקצועית תשוב ותדון המל"ג גם בסוגיית רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הנדונה, וזאת בהתאם ללוח הזמנים של ישיבות המל"ג.