06/03/18

הארכת הסמכה זמנית עד תחילת שנה"ל תשע"ט, אוקטובר 2018, לתוכנית הלימודים לתואר שני (LL.M.) במשפטים המתקיימת בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון. מליאת המועצה עיינה בדו"ח הוועדה המקצועית הנוסף, קראה את תגובת המוסד ועודכנה בטיעוני המוסד בעת הדיון בוועדת המשנה אליו הוזמנו. לאחר בחינת המידע והמסמכים בנושא, החליטה המועצה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מירי גור אריה על עבודתה.
  2. לאור הליקויים עליהם הצביעה הוועדה בדו"ח, להאריך "טכנית" את ההסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (LL.M.) במשפטים ללא תזה עד לתחילת שנה"ל תשע"ט.  פתיחת שנת הלימודים תשע"ט מותנית בקבלת חוות דעת חיובית של סוקר מהתחום ואישור המל"ג.
  3. על המוסד ליידע כל סטודנט שנרשם לתוכנית, כי ייתכן והתוכנית לא תפתח למחזור סטודנטים חדש בשנה"ל תשע"ט.
  4. על המוסד להגיש תוכנית מלאה ועדכנית תוך חודשיים ולא יאוחר מיום 6.5.2018 . התוכנית תועבר לבדיקתו של סוקר חדש ( אשר לא כיהן כחבר בוועדה) .