14/08/18

הארכת הסמכה זמנית (רביעית) לשנתיים, עד אוגוסט 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים במינהל עסקים ולהעניק תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובדוחות הסוקרים, והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אלי גימון ופרופ' אריה מלניק על חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהאריך את ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי פרס, לתקופה של שנתיים נוספות, עד אוגוסט 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים במינהל עסקים ולהעניק תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים.
  3. יובהר כי לאור טענת הסוקרים כי הייתה בידם האפשרות להמליץ על הסמכה זמנית נוספת ולאור הליקויים עליהם הצביעו בהתייחס לשתי התוכניות שנבדקו, ועדת המשנה ממליצה לאפשר מתן הסמכה זמנית נוספת בתוכנית למרות החלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה", תוך הבהרה כי בשום מקרה לא יהיו הארכות זמניות נוספות.
  4. כתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית פעם נוספת , ככל הניתן על ידי אותם סוקרים, .כדי לבחון את תיקון הליקויים עליהם הצביעו.
  5. המוסד יוכל לפנות למל"ג, בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית, בבקשה להקדים את בדיקת תיקון הליקויים.