31/05/16

הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לחמש שנים (עד מאי 2021) להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי המחשב למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' גדי לנדאו על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון חד חוגי במדעי המחשב, לשלוש שנים (עד סוף מאי 2019).
  3. לאשר למכללה לשנות את סימול התואר המבוקש מ B.A. ל B.Sc. (לבוגרי תשע"ו ואילך).
  4. על המכללה לדאוג לגיוס גרעין סגל איכותי שתחום התמחותו הוא במדעי המחשב, אשר יוכל להוביל את התוכנית ולפתח אותה לטווח הארוך. בעניין זה, על המכללה לעמוד בתנאי החלטת המל"ג מיום 15.7.2008 בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב.
  5. על המכללה לוודא כי הסטודנטים המתקבלים על תנאי לתוכנית הלימודים ישלימו את דרישות הקבלה לפני תחילת הלימודים האקדמיים בתוכנית.
  6. על המכללה להקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתוכנית.
  7. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".