31/05/16

הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לשלוש שנים (עד מאי 2019) להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת חד-חוגית בלוגיסטיקה למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהאריך את הסמכת המכללה האקדמית ספיר לשנתיים (עד מאי 2018) להעניק תואר ראשון במתכונת חד חוגית בלוגיסטיקה.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה על המכללה לעמוד בתנאים הבאים:
  • לעבות את סגל ההוראה ולגייס לפחות מרצה אחד בדרגת מרצה בכיר לפחות מתחומי הליבה של לוגיסטיקה כך שיהווה עמוד תווך לתמיכה בחברי הסגל הצעירים.
  • יאומצו שאר ההמלצות בדו"ח זה (כולל שיפור במנגנוני הניהול האקדמי ועדכון הסילבוסים)
  1. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".