19/07/16

הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לשנתיים, עד יולי 2018, להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בתוכנית הלימודים בפוליטיקה וממשל למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים שבדקו את התוכנית על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים במלואה ולהאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה וממשל (במתכונת דו-חוגית) בשנתיים נוספות, עד ליולי 2018.
  3. לקראת תום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בהתאם לחוות דעתם של הסוקרים והערותיהם כלהלן:

א.         יציבות ואי תחלופה בקרב חברי הסגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

ב.         יציבות ואי תחלופה בקרב חברי הסגל האחרים תוך הוכחה ממשית למחויבותם לתוכנית ולתחום באמצעות קידומם בדרגה והצגת פרסומים מחקריים מדעיים.

ג.          רמת המתקבלים לתוכנית תהייה בסימן עלייה מבחינת חתך הקבלה.

  1. ועדת המשנה מבקשת מהסוקרים להמשיך ולבדוק את הנושא לקראת שלב חידוש ההסמכה.
  2. ועדת המשנה מציינת כי אי עמידה בהערות שהעלו הסוקרים תוביל לסגירת התוכנית.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".